Yleistä kirologiasta

Jo vuosituhansien ajan eri kulttuurien tutkijat ovat kartoittaneet ihmisaivojen näkyvää osaa, kättä. Kädestä voidaan nähdä esimerkiksi tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, erityislahjakkuutta sekä henkiseen että fyysiseen terveyteen liittyviä seikkoja. Jo 1850-luvulta lähtien lähinnä englantilaiset käsitutkijat Ceiron ja Bellin kertoivat käden hermopäiden olevan yhteydessä aivoihin ja siten somatopsyykkiseen terveyteen.

Silloin, kun me olemme 12-14 kuukauden ikäisiä, psykologit sanovat, että meidän kätemme ovat alkaneet ilmaista meidän tarpeemme, vihan, surun, ilon, yllätyksen ja huolenpidon tunteista. Ne toimivat elinvoimaisina komponentteina jokapäiväisessä puheessa, ja auttavat meitä ilmaisemaan meidän syvimpiä tunteitamme toisille. Perustan psykologisesti suuntautuneelle käsianalyysille (jota kutsutaan kirologiaksi) muodostaa käsitys siitä, että kätemme ilmaisevat keitä me olemme.

Vaikka meidän kävelytapamme, kasvojemme ilmeet ja asentomme kaikki ilmaisevat meidän sisäistä olemustamme jollain tavalla, kädet ovat paljon ilmaisevampia, ja voivat heijastaa meidän elämämme ydintä, syvintä olemusta syvemmin, kuin mikään muu osa vartalostamme. Tämä fakta vaikutti syvästi tunnettuun sveitsiläiseen psykologiin Carl Jungiin niin paljon, että hän päätti tutkia psyko-kirologiaa itsekin. Johdannossaan, jonka hän valmisti Julius Spierin kirjoittamaan kirjaan The Hands of the Children, tohtori Jung kirjoitti seuraavasti: ”Kädet, joiden muoto ja toiminta ovat niin läheisesti yhteydessä meidän psyykeeseemme, voivat osoittautua paljastaviksi, ja siksi tulkittavissa ilmaisuiksi psykologisista piirteistä ihmisen luonteessa.”

Miksi asia on näin? Meidän perusinstrumenttinamme kosketukselle käsi saa merkittävän ja johtavan roolin suhteessa aivoihin, vartaloomme, ja tunteisiimme tuottaessaan tiettyjä reaktioita ympäröivään maailmaan. Sen lisäksi, että se on meidän sisäisen geneettisen koostumuksemme peili, kädet myös paljastavat muuttuvia terveyden tiloja, tunteittemme tasapainoisuutta, kykyjemme kehitystä ja suuria tapahtumia, jotka ovat määrittyneet siten, miten me vastaamme elämänkokemukseemme. Koska käden viivat voivat muuttua, ne tarjoavat meille erityisen mahdollisuuden katsella elämämme polkua. Vaikka käsianalyysi on tuhansia vuosia vanha, on se silti vielä nuori ja kehittyvä tieteenala. Ja vaikka me emme vieläkään tiedä, miten ja miksi kädet paljastavat sen minkä paljastavat, monimutkainen systeemi on kehittynyt vuosisatojen ajan, joka voi näyttää käsien muodon ja viivojen kautta tärkeää informaatiota meidän elämäämme, joka voi toimia ohjaajana kohti itsensä ymmärtämistä ja persoonallista itsetäyttymistä (Nathaniel Altman, Discover Palmistry, Understanding the Art of Psychological Hand Analysis, 1984).

Mitä kirologia on?

Kirologia on universaalinen koodijärjestelmä ihmisen persoonallisuuteen ja elämän suuntaan. Mitä rajoittuneempi ihminen on, sitä vaikeampi hänen on ymmärtää kirologian sanomaa. Kädestä lukeminen on todellisuudessa yksi diagnoosin muoto. Nykyaikainen kädestälukija katsoo käsiä. Tarkan ja systemaattisen analyysin perusteella hän päättelee asiakkaan luonteen psykologisia piirteitä sekä yleistä terveyttä, persoonallisuutta ja elämän suuntaa. Jokainen käsi kertoo oman tarinansa.

Kirologian suhde ennustamiseen: Jokainen kädestälukija joutuu oman moraalinsa mukaan päättämään, kuinka paljon hän käyttää niin sanottua ennustamista. Tärkeää on ymmärtää, että kädet näyttävät mahdollisuuksia eivät faktoja. Samat asiat ja merkit saavat eri merkityksiä eri tutkijoiden mielestä ja voivat muuttua elämäntilanteista johtuen. Joskus ihmiset muuttuvat siksi, että on pakko ja joskus muutos on oman valinnan tulos. Älykkäät ihmiset ymmärtävät, että ihmisellä itsellään on mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteensa. Yksinkertaisemmat ihmiset soittavat ennustajalle, koska he eivät halua nähdä mitään vaivaa, sillä he uskovat, että kaikki on ennalta määrätty.

Kirologian mukaan tulevaisuus ei ole sarja kovia ja nopeita ennalta määrättyjä tapahtumia, vaan se on löyhästi määritelty sarja mahdollisuuksia, jotka tulevat ajankohtaisiksi, kun yksilön psyyke reagoi ympäristön kanssa. Yhdessä mielessä tulevaisuus on nykyhetken laajentuma, mutta se voi muuttua. Sen vuoksi tulevaisuus ei ole täysin ennalta määrätty eikä myöskään täysin ennalta määräämätön. Ihmisen näkemys ajasta väliaikaisena prosesseina on johtanut tähän dualistiseen asenteeseen, joka on väärä. Emme ole täysin vapaita, muttemme myöskään orjia.

Tulkintani perustuu eri tutkijoiden näkemyksiin, jotka saattavat useinkin jopa poiketa toisistaan. Mitä useamman vaihtoehdon käsittelemme, sitä syvempi on se ymmärrys, jonka asiakas kyseisestä asiasta saa. Tässä astuu kuvaan myöskin se, että minulla on meneillään vuonna 1991 alkanut opiskelu ja työ tämän tutkimusalan parissa. Haluan sinun ymmärtävän, että jos itse luet yhden tai useampia kirologian kirjoja, se ei ole sama asia. Yleensäkin on niin, että ihminen, joka itse lukee käsiään, aina huijaa, ja kerää sieltä vain positiiviset piirteet. Menee hyvin kauan, ennen kuin oppii yhdistelemään asioita keskenään, sillä parhaimmatkin ominaisuudet ja lahjakkuudet voivat jäädä toteutumatta ympäristön vähättelyn, heikon itsetunnon, laiskuuden tai väärien valintojen takia.

Viivojen tulkinta

Ei koskaan saa ryhtyä lukemaan kättä pelkästään viivojen perusteella. Silloin mennään täysin metsään. Jokainen viiva saa erityisen merkityksen suhteessa käden muihin merkkeihin. Usein käden tyyppi jo määrää hyvin paljon viivojen merkitystä. Esimerkiksi käden voimattomuus voi eliminoida paljon positiivisia ominaisuuksia. Kirologina pystyn kuitenkin poimimaan jokaisesta ihmisestä esille voimavaroja, millä voi korjata heikkouksia.

Jokainen kokee elämänsä omalla persoonallisella tavallaan. Jo ensimmäisten vuosien kokemukset saattavat tallentua käsiin, vaikka ihminen ei niitä itse edes muistaisi. Täytyy muistaa, että jokaisella ihmisellä on omat tapansa havainnoida elämää ja heijastaa ajatuksia, ideoita ja tunteita siihen miten hän asiat kokee. Aivan niin kuin elämässä, ihmiset ovat erilaisia ulkonäöltään, kooltaan, persoonallisuudeltaan, voimakkuudeltaan, ym. Esimerkiksi jossain käsissä on vain muutama persoonallinen seikka, ehkäpä jopa viiva, ei ihmisen tarvitse olla huono, mutta mistä kirologi lukee, jos ei ole mitään luettavaa. Jotkut ihmiset puolestaan omaavat valtavan määrän erilaisia persoonallisia ominaisuuksia, mikä tekee tulkitsemisen kirologille helpommaksi.

Jaamme ihmiset kolmeen ryhmään viivojen määrän mukaan. Puhumme täyskätisistä keskikätisistä ja tyhjäkätisistä. Kun käsiä peittää hyvin runsas viivojen verkko, käsi sisältää viisisataasivuisen kirjan. Keskikätisellä on 250 sivua kirjassaan. Tyhjäkätisellä on vain ehkä muutama perusviiva. Tällainen käsi ei voi olla yhtä rikasta luettavaa kuin täysi käsi. Silloin kirologin täytyy painottaa kädestälukemisensa muihin käden fyysisiin merkkeihin. Perussääntönä voidaan viivojen lukemisessa pitää sitä, että pystysuorat viivat ovat positiivisia energiavirtoja ja vaakasuorat negatiivisia. Ne saavat erityisen merkityksensä siitä, millä alueella ne kädessä sijaitsevat ja niiden suhteesta muihin merkkeihin. Aina on tärkeää viivojen puhtaus ja viivojen väri.

Viivat voivat myös muuttua, mutta ne eivät muutu, jos ihminen ei muutu. Ihmiset usein pelkäävät traumaattisia kokemuksia elämässään. On muistettava, että ne eivät ole ainoastaan negatiivisia. Jos osaa suhtautua niihin oikein, ne auttavat ihmisiä kehittymään ja kasvamaan. Nämä muutokset näkyvät käden viivoissa.

Neljä tärkeintä pääviivaa

Kohtalonviiva: Kohtalon viiva kertoo siitä, kuinka ihminen kykenee sopeutumaan ympärillä oleviin olosuhteisiin. Se on uskon, elämän suunnan, moraalisuuden ja sosiaalisuuden viiva. Jollei viivaa ole lainkaan, ihminen on syvästi tyytymätön ympärillä oleviin olosuhteisiin ilman mitään syytä. Mikään viivoista ei muutu yhtä helposti kuin kohtalonviiva. Näissä asioissa kirologi voi paljonkin opastaa.

Sydämen viiva: Ilmentää fyysistä sydäntämme, näyttää tunne-elämän voimakkuuden ja tavan, jolla rakastamme. Ihmisillä voi olla ulospäin suuntautunut, vastaanottava tai jopa sisäänpäin kääntynyt tunne-elämä ja hyvin monet ihmiset ovat yhdistäneet sydämen ja järjen viivan joko kokonaan tai osittain. Tästä syntyy valtava sisäinen konflikti.

Päänviiva: Hyvä päänviiva on puhdas, selkeä ja saarekkeeton. Päänviivan pituus ei näytä suikaan ihmisen älykkyyttä, vaan pikemminkin sitä, kuinka huolellista ajattelu on. Sen muodosta nähdään, pysytteleekö ihminen tosiasioissa vai onko hän luova. Mitä kauempana päänviiva sydämenviivasta sijaitsee, sitä vähemmän järki vaikuttaa tunteisiin.

Elämänviiva: Kertoo meidän fyysisestä lihasenergiastamme ja viitta terveyteen elämän eri aikoina. Se paljastaa fyysisen voiman, tarmokkuuden ja sisukkuuden, energisyyden ja vitaalisuuden määrän (sen pituus ei merkitse elämän pituutta).

Pienemmät viivat

Auringonviiva eli Apollonviiva: onnen, menestyksen ja lahjakkuuden viiva.

Merkuriuksen viiva: terveyden ja mahan viiva, kertoo tasapainon määrän elimistössä (tämä viiva voi joissain tapauksissa merkitä hyvää ja joissain huonoa, riippuen siitä missä ja minkälaisena se esiintyy).

Venuksen vyö: löytyy hyvin älykkäiltä ihmisiltä, joiden mielialat vaihtelevat nopeasti ja jotka liikuttuvat pienistä asioista.